Právní služby


Poskytujeme právní službu zejména v těchto oblastech:

 • Obchodní korporace

  zakládání obchodních korporací, případně jiných právnických osob
  příprava a vyhotovení stanov a společenských smluv obchodních korporací, jakož i jejich změn
  příprava a vedení valných hromad, případně zastupování klienta na valných hromadách
  příprava a sepis vnitrokorporátní dokumentace, včetně smluv o výkonu funkce
  zastupování v rejstříkovém řízení

 • Fůze a akvizice

  poradenství při přípravě transakce
  provedení a vyhodnocení due diligence
  příprava a vyjednávání transakční dokumentace
  příprava a vyhotovení smluv o převodu cenných papírů a obchodních podílů
  vypořádání transakce včetně řešení návazných požadavků (zápis do veřejných rejstříků, atp.)

 • Smluvní agenda

  příprava a sepis smluv a jejich změn (zejména typové smlouvy dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i smluvní typy tímto zákonem výslovně neupravené)
  revize předložených návrhů smluvní dokumentace, včetně vyhodnocení možných rizik
  smluvní a související dokumentace při převodech nemovitostí

 • Pohledávky

  příprava a sepis žalob při vymáhání pohledávek, včetně směnečných, zastupování v soudním řízení, případě v následném řízení exekučním
  příprava a sepis přihlášek do insolvenčního řízení, včetně zastupování v insolvenčním řízení
  příprava a sepis smluvní a související dokumentace při zajištění pohledávek, postoupení pohledávek, aj.

 • Pracovní právo

  poradenství v oblasti vzniku, změny a zániku pracovního poměru
  příprava a sepis smluvní dokumentace pro oblast pracovního práva

 • Zastupování v civilním řízení před soudy

 • Zastupování před správními úřady

Back to top